realizowane PROGRAMY I PROJEKTY

Wizja Przedszkola

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotujemy je do życia według wartości, bycia przyjaznym, pełnym godności i szacunku dla każdego człowieka i każdej kultury.

Misja Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Ruch i zabawa to ważna sprawa – sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka.

Program wychowania przedszkolnego MAC Edukacja

realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Program wychowania przedszkolnego MAC Edukacja został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Program oparty jest na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględnia rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

Program autorski "Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak"

realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.

Projekt edukacyjny umuzykalniający

mgr Magdalena Najdowska

realizowany w grupie wiekowej 3-6 lat

Program zajęć rytmiczno – umuzykalniających ma na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci. Ma rozbudzić ich zamiłowanie do muzyki, śpiewu i tańca. Podczas zajęć przedszkolaki doskonalą poczucie rytmu, rozwijają dyspozycyjność aparatu ruchu, jak również aktywność twórczą. Dzięki zabawom przy muzyce ćwiczymy szybką reakcję ruchową na wrażenia słuchowe. Dzieci będą poznawać proste układy choreograficzne, będą ilustrować ruchem utwory muzyczne, wezmą udział w improwizacjach, nauczą się nowych piosenek, będą tworzyły proste tematy rytmiczne oraz grać na instrumentach perkusyjnych.

„I love BOO” aut. E. Wodzicka-Dondziłło wyd. MAC Edukacja

mgr Hanna Pukownik

realizowany w grupie wiekowej 3 – 6 lat

Czteropoziomowy kurs nauki języka angielskiego od 3-latka do 6-latka bazuje na autorskim programie do języka angielskiego „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu”

Pakiet w pełni zgodny z nową podstawą programową. Stwarza możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. Oparty na podejściu multisensorycznym – aktywizującym wszystkie zmysły. Wykorzystuje metodę reagowania całym ciałem (TPR).  

Głównym celem nauczania języka angielskiego na etapie wychowania przedszkolnego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez „osłuchanie” i oswojenie z językiem obcym, jego melodią i strukturą oraz umożliwienie dziecku w stopniu podstawowym rozumienia i posługiwania się językiem angielskim do celów komunikacyjnych w tym:

  • zapewnienie kontaktu z językiem obcym w formie zabawowej, stymulującej stopniowo proste wypowiedzi ustne,
  • uruchomienie naturalnego potencjału zdolności naśladowczych dziecka w kierunku ustnej nauki języka angielskiego,
  • uwrażliwienie dziecka na możliwość własnej ekspresji i komunikacji w innym języku niż ojczysty,
  • rozwijanie umiejętności współpracy i współżycia w społeczeństwie poprzez kształcenie umiejętności pracy i zabawy w parach i zespołach,
  • kształcenie samodzielności, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów.

Program logopedyczny " Buzi ćwiczenie to piękne mówienie"

mgr Dominika Rydelska 

realizowany w grupie wiekowej 4 – 6 lat

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy. Zaburzenia te powodują trudności w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia specjalistyczne z logopedii mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci 4 – 6 letnich z zaburzeniami wymowy – po wcześniejszym przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami, rodzicami oraz przeprowadzeniu badań wstępnych przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych. Program ten nastawiony jest na wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, oraz potrzeby i możliwości dzieci. Podstawą działań jest wytworzenie atmosfery życzliwości i zaufania. Program zajęć logopedycznych oprócz funkcji terapeutycznej pełni również funkcję profilaktyczną. Jego elementy mogą wprowadzać nauczyciele na zajęciach dydaktycznych lub wyrównawczych celem wspierania terapii logopedycznej oraz rozwijania mowy i myślenia dzieci. Program zakłada współpracę z nauczycielami i rodzicami.

Program adaptacyjny "Jestem sobie przedszkolaczek"

mgr Kinga Lewińska, mgr Hanna Nowaczyk

realizowany w grupie „Biedronek”

Program adaptacyjny „Jestem sobie przedszkolaczek” został napisany z myślą o przyszłych przedszkolakach. Proponowane przez nas zajęcia adaptacyjne to spotkania, które pozwolą dzieciom łatwiej i pewniej dołączyć do przedszkolnej społeczności.

Aby zmniejszyć trudności adaptacyjne warto dostatecznie wcześnie przygotować dziecko do nowej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym miejscu.

Niezwykle istotne jest by rodzic był przekonany, że przedszkole to ważne i dobre miejsce dla dziecka. By był on otwarty na współpracę z nauczycielem i potrafił mu zaufać. Rodzic może wiele zrobić, by wspierać dziecko już na długo przed dniem, w którym dziecko stanie na progu przedszkola:

– wprowadzić dziecko w świat przedszkolny,

– budować przyjazny obraz przedszkola,

– może rozwijać samodzielność dziecka,

– rozmawiać o przedszkolu.

„Jestem sobie przedszkolaczek” to program otwarty, formy jego realizacji mogą ulegać zmianom, na skutek ewaluacji, potrzeb, oczekiwań dzieci i rodziców oraz sugestii nauczycieli.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!”

mgr Anna Pawlaczyk, mgr Dominika Rydelska

realizowany w grupie „Pszczółek

Głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Autorkami projektu są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim. Projekt powstał na bazie własnych doświadczeń, obserwacji, zamiłowania do działań proekologicznych, edukacji outdoorowej oraz założeń pedagogiki freblowskiej. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz z pierwszym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2023/2024: „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”.

Przedszkolny projekt edukacji kulinarnej
„Małe Kuchcikowo – jemy smacznie, zdrowo i kolorowo”

Przedszkolny projekt edukacji kulinarnej to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i nie są to zmiany w dobrym  kierunku. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków.

,,Jeśli chcemy żeby dzieci chętnie i zdrowo jadły – pozwólmy im samodzielnie te posiłki przygotować: dotknąć produktów w pierwotnej postaci, powąchać, posmakować, pokroić, rozdrobnić. A potem przygotować z nich pyszne danie i na koniec zjeść ze smakiem.”

Integralną częścią projektu jest nauka kultury jedzenia: aranżowania stołu, podawania posiłków, wspólnego zasiadania do stołu, kulturalnego jedzenia, sprzątania po posiłku – bez niepotrzebnego rygoru, ale z zachowaniem zasad dobrego wychowania.

Projekt Edukacyjny „Zdrowo i sportowo"

mgr Anna Pawlaczyk, mgr Dominika Rydelska

realizowany w grupie „Pszczółek

Zdrowo i Sportowo” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Celem jest zwiększanie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej (również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka, a także przeciwdziałaniu pandemii chorób cywilizacyjnych (w tym nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, wad postawy). Ważną rolę odgrywa również aspekt uświadomienia zmiany w podejściu do wczesnej specjalizacji w sporcie oraz świadomego minimalizowania zbyt wczesnej rywalizacji. 

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Kreatywna matematyka,,

mgr Agnieszka Świgońska

Ogólnopolski projekt edukacyjny ” Kreatywna matematyka” Promuje innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielo zmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne. " Z emocjami mi do twarzy"

mgr Agnieszka Świgońska

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne adresowane są do uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, a także środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w rożnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na obraz samego siebie i prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content